About (2)

Καταστατικό Συνδέσμου

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 14:17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

286 ΜΤΠ - 1974

Άρθρο 1:    Ονομασία σωματείου: "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 286 ΜΤΠ - 1974"

Άρθρο 2:    Σφραγίδα: Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού ΒΤR περιβλημένο με δάφνινο

στεφάνη με αναγραφή πάνω ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 286 ΜΤΠ και ένθετη τη χρονολογία 1974.

Άρθρο 3: Έδρα: Λευκωσία Άρθρο 4: Σκοποί στόχοι σωματείου:

α)   Καταγραφή Γεγονότων και γνωστοποίηση της προσφοράς του Τάγματος

κατά την εισβολή του 1974 και από ιδρύσεώς του.

β)   Καταγραφή όλων των πεσόντων και αγνοουμένων του Τάγματος.

γ)   Τελετή μνήμης και τιμής των πεσόντων.

δ)   Συνεργασία για κοινωφελή έργα.

ε)    Έκδοση συγγραφικού υλικού για την προσφορά του τάγματος.

στ)  Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των συμπολεμιστών και των οικογενειών τους.

ζ)    Προώθηση και συμμετοχή σε θέματα που αφορούν το Κυπριακό.

η)   Οργάνωση Πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων.

Άρθρο 5:    Μέσα:

Οι σκοποί και επιδιώξεις του Συνδέσμου επιτυγχάνονται με τα ακόλουθα μέσα:

α) Την ανάληψη και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την υλοποίηση των σκοπών και στόχων του συνδέσμου.

β) Τη σύσταση ειδικών επιτροπών οι οποίες θα αναλαμβάνουν ειδικές δραστηριότητες όπως πχ

  • Επιτροπή Οικονομικών (συλλογή χρημάτων)
  • Επιτροπή εκδηλώσεων
  • Επιτροπή φιλοξενίας

ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή θεωρηθεί αναγκαία από το .Σ.

γ) Τη συλλογή χρημάτων (από δωρεές, κρατική χορηγία από εκδηλώσεις και δραστηριότητες).

δ)   Την οργάνωση σεμιναρίων για την προβολή του Κυπριακού Προβλήματος.


2

Άρθρο 6:    Πόροι του Συνδέσμου:

α)   Οι συνδρομές των μελών.

β)   Οι προσόδοι από εκδηλώσεις του Συνδέσμου.

γ) Εισφορές, δωρεές , ευεργεσίες, κληροδοτήματα και χορηγίες από οιοδήποτε φυσικό και νομικό ή άλλο πρόσωπο, Αρχές, Οργανισμούς και

οργανωμένα σύνολα.

δ)   Κάθε άλλους νόμιμους πόρους.

Άρθρο 7:    Μέλη:

α)   Τα μέλη του Συνδέσμου διακρίνονται σε Επίτιμα και Τακτικά. Όπου στο

παρόν Καταστατικό γίνεται αναφορά στα "Μέλη ή Μέλος" υποδηλούνται τα τακτικά μέλη ή μέλος.

β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα τα οποία με τις πράξεις ή ενέργειες τους ευεργέτησαν το Σύνδεσμο ή πρόσφεραν ιδιαίτερες

υπηρεσίες για εξυπηρέτηση των σκοπών του.

γ) Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υπηρετήσει εις το 286 ΜΤΠ κατά το 1974.

δ)   Η εγγραφή του μέλους διενεργείται χωρίς καμιά επιβάρυνση και η ετήσια

συνδρομή ορίζεται στις £10.00.

ε) Κάθε μέλος μπορεί ν' αποβληθεί από το Σύνδεσμο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών και

κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου:

(ί)  Αν καθυστερήσει την συνδρομή του για δύο συνεχή χρόνια

(ίί) Αν επιδείξει διαγωγή αντίθετη προς τον σκοπό του Συνδέσμου ή αν λόγω της διαγωγής του εκθέσει το Σύνδεσμο και

(ίίί) Αν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος που κατά την κρίση της Γ. Σ.

αντιστρατεύονται οι στόχοι και οι σκοποί του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8:    Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου:

Το Σύνδεσμο εκπροσωπεί Δικαστικώς και γενικά ενώπιον κάθε Αρχής ο

Πρόεδρος ή ο Γραμματέας του.

Άρθρο 9:    Οργάνωση Διοίκηση:

Τα κύρια όργανα του είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Ελεγκτής.


Κ22 /ΣΤ(eac)


3

Άρθρο 10:   Γενική Συνέλευση:

α) Τη Γενική Συνέλευση αποτελούν τα Μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο.

β)  Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου

μια φορά κάθε δύο χρόνια σε ημερομηνία και τόπο που θ' αποφασίζεται από

το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σύγκληση γίνεται με ατομική πρόσκληση σ' όλα

τα μέλη η οποία αποστέλλεται στην τελευταία γνωστή διεύθυνση του μέλους και με δημοσίευση σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες

τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης.

Στην πρόσκληση και δημοσίευση περιέχεται η ημερήσια διάταξη ως και ο

τόπος και χρόνος που θα γίνει η Συνέλευση.

(γ)  Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση:

(i)   Υποβάλλεται από τον απερχόμενο Πρόεδρο εκ μέρους του . Σ. έκθεση πεπραγμένων και από τον ταμία έκθεση διαχείρησης του ταμείου για τον προηγούμενο χρόνο.

  1. Υποβάλλεται και αναγιγνώσκεται από τον Ελεγκτή η έκθεση οικονομικού

και διαχειριστικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων μαζί με

οποιαδήποτε σχόλια θεωρηθούν κατάλληλα.

  1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί οποιουδήποτε θέματος ήθελε εγγράψει μέλος.
  1. Εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο για τα επόμενα δύο χρόνια.
  1. Διορίζεται Ελεγκτής για διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων του Συνδέσμου. Σε κάθε ετήσια Γενική Συνέλευση επαναβεβαιώνεται ο επαναδιορισμός του Ελεγκτή ή προτείνεται η έγκριση διορισμού νέου ελεγκτή.

δ)  Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παραβρίσκεται το ήμισυ συν ένα

των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μια (1) ώρα στον αυτό τόπο οπότε οποιαδήποτε μέλη κι αν παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

ε) Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό. Για προσωπικά θέματα, αρχαιρεσίες και γενικά για ζητήματα εμπιστοσύνης η ψηφοφορία είναι μυστική.

στ) ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αιτήσεως του 1/3 των μελών του

Σωματείου.


Κ22 /ΣΤ(eac)


4

ζ) Των Συνελεύσεων, Τακτικών ή Εκτάκτων, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και στην απουσία αυτού ο Αντιπρόεδρος.


Κ22 /ΣΤ(eac)


5

Άρθρο 11:   Διοικητικό Συμβούλιο:

α)  Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι μικρότερος

των επτά και ούτε μεγαλύτερος των έντεκα και η θητεία του είναι διετής.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τα μέλη.

γ)  Ο Πρόεδρος προϊσταται όλων των εκδηλώσεων του Συνδέσμου,

εκπροσωπεί τούτο δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον κάθε Αρχής και σ'

όλες τις δημόσιες τελετές και εκδηλώσεις. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλιου, φροντίζει για την τήρηση

και εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του .Σ.,

επιμελείται τα των πεπραγμένων της θητείας του και συνυπογράφει με το

Γραμματέα κάθε έγγραφο του Συνδέσμου.

δ) Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αναπληρώνει τον Πρόέδρο σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου.

ε) Ο Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία του Συνδέσμου, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τηρεί τα πρακτικά

των συνεδριάσεων και Συνελεύσεων, ενεργεί τις εγγραφές των μελών,

ενεργεί την αλληλογραφία, τηρεί μητρώον μελών, συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων.

στ) Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία του Συνδέσμου και εκδίδει τηρεί

αποδείξεις εισπράξεων και πληρωμών, ευθύνεται για την ακριβή τήρηση των βιβλίων αυτών και την αρχειοθέτηση όλων των υποστηρικτικών στοιχείων και εγγράφων των οικονομικών δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, διενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ετοιμάζει επίσης οικονομικούς απολογισμούς το αργότερο μέχρι τη 31 Ιανουαρίου που έπεται το τέλος της οικονομικής περιόδου που ορίζεται ότι λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι οικονομικοί απολογισμοί εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

υποβάλλονται για έλεγχο μέχρι 28 Φεβρουαρίου έκαστου έτους..

ζ) Τα μέλη βοηθούν ή αναπληρούν ή προϊστανται σε διάφορες ενέργειες και εκδηλώσεις του Συνδέσμου και προεδρεύουν ή είναι μέλη διαφόρων

Υποεπιτροπών που το . Σ. αποφασίζει από καιρού εις καιρόν να συστήσει για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου.

η) Το .Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 5 τουλάχιστον μέλη του. Οι απoφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε

περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται διπλή.


Κ22 /ΣΤ(eac)


6

θ)  Το .Σ. συνεδριάζει τακτικά 1 φορά το μήνα και έκτακτα όσες φορές είναι

ανάγκη με πρόσκληση του Προέδρου ή όταν το 1/3 των μελών το ζητήσουν

εγγράφως από τον Πρόεδρο.

ι)   Το .Σ. έχει έργο και καθήκον την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου,

τη διαχείριση της περιουσίας αυτού και την ακριβή τήρηση των προνοιών

του Καταστατικού

ια)  Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών του .Σ. μειωθεί κάτω του

1/2 ο Πρόεδρος συγκαλεί έκτακτον Γενική Συνέλευση για εκλογή ισάριθμων

μελών του .Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων και για το υπόλοιπο

της θείας του .Σ.

Άρθρο 12:   Εκλογή του Διοικητικού συμβουλίου

Το .Σ. εκλέγεται από τη Γ.Σ. .

Ο Πρόεδρος του .Σ. εκλέγεται απ' ευθείας από την Γ.Σ. με ξεχωριστή εκλογή

από τα υπόλοιπα μέλη και εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία.

Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από τη Γ. Σ. και καταρτίζονται σε σώμα εντός 7 ημερών από της εκλογής τους.

Άρθρο 13:   ΄Ελεγχος

α)  Διορίζεται ελεγκτής για διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου

των οικονομικών και άλλων δραστηριοτήτων του Συνδέσμου, σύμφωνα με

τα διεθνή λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.

β)  Η ιδιότητα του Ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου.

γ)  Οι ελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στην ετήσια Γενική Συνέλευση

μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ)  Ο Ελεγκτής αναγιγνώσκει τιε εκθέσεις οικονομικού και διαχειριστικού

ελέγχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, και προβαίνει σε οποιοδήποτε

σχολιασμό κρίνει ότι είναι σχετικός με τον έλεγχο του.

Άρθρο 14:   Διάλυση:

Ο Σύνδεσμος διαλύεται:


Κ22 /ΣΤ(eac)


Άρθρο 15:

Άρθρο 16:

Άρθρο 17:


7

α)   Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των 20.

β)   Με απόφαση των ¾ των εγγεγραμμένων Μελών.

γ)   Για οποιονδήποτε άλλο λόγο που προβλέπεται από τον εκάστοτε σε ισχύ

Νόμο Περί Συμβουλίων.

.

Σε περίπτωση Διαλύσεως του Συνδέσμου και αφού αφαιρεθούν τα χρέη και τα έξοδα, η περιουσία αυτού μεταβιβάζεται με απόφαση Ε.Γ.Σ σε φιλανθρωπικά ιδρύματα παρόμοιου σκοπού.

Τροποποίηση:

Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σε ειδική Συνέλευση

(Καταστατική) η οποία συγκαλείται από τον Πρόεδρο, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ή κατόπιν έγγραφης αιτήσεως απευθυνομένης προς

τον Πρόεδρο υπογεγραμμένης από τα 2/3 των εγγεγραμμένων μελών.

Για τη σύγκληση Καταστατικής Συνέλευσης για τροποποίηση Καταστατικού ο Πρόεδρος αποστέλλει ατομική ειδοποίηση προς τα Μέλη, 15 μέρες

τουλάχιστον πριν την ημερομηνία Σύγκλησης στην οποία αναφέρει τον χρόνο

και τόπο σύγκλησης της Συνέλευσης, ως επίσης και τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού, περαιτέρω δε προβαίνει και σε δημοσιεύσεις της πρόσκλησης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

Για τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία ¾ του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών του Συνδέσμου.

Ερμηνεία:

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να ερμηνεύσει τις διατάξεις του Καταστατικού, όμως η απόφαση του υπόκειται σε έφεση στη Γενική Συνέλευση

της οποίας η απόφαση είναι δεσμευτική και τελεσίδικος.

Όπου στο παρόν Καταστατικό δεν γίνεται μνεία για οποιονδήποτε θέμα ή υπάρχει κενόν θα ισχύουν οι διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ Νόμου.


Κ22 /ΣΤ(eac)


Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972

Εμείς οι κάτωθι υποφαινόμενοι αποδεχόμαστε και υπογράφουμε το καταστατικό του

σωματείου ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 286 ΜΤΠ - 1974 ως μέλη του.

Σημείωση:  Οι σελίδες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού του

σωματείου. Αν τα μέλη που θα υπογράψουν είναι περισσότερα των 20 να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο ή και τρίτο έντυπο.

Α/Α Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο  Υπογραφή

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.


Ημερομηνία: ……………………

Ιστορία του Συνδέσμου

Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015 05:08

 

 

                        ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 286 Μ.Τ.Π – 1974

 

Ο Σύνδεσμος Πολεμιστών 286 ΜΤΠ – 1974 ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2003 (αρ. εγγραφής

σωματείου 2553 ημερ. 24.3.2003 ) από επιζώντες πολεμιστές που υπηρέτησαν στο 286 ΜΤΠ

κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις του 1974. Αριθμεί γύρω στα 270 Τακτικά Μέλη και κάπου 40

Επίτιμα Μέλη από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Οι στόχοι του Συνδέσμου είναι μεταξύ άλλων η καταγραφή των γεγονότων και η γνωστοποί

ηση της προσφοράς του Τάγματος κατά την εισβολή του 1974 και από ιδρύσεώς του, η τέλεση

εκδηλώσεων μνήμης και τιμής για τους 40 ηρωικώς απόντες του Τάγματος, η σύσφιξη σχέσεων

μεταξύ συμπολεμιστών και των οικογενειών τους, η οργάνωση πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων και η προώθηση και συμμετοχή σε θέματα που αφορούν το εθνικό μας θέμα. Στα πλαίσια των στόχων αυτών ο Σύν

δεσμος τελεί ετήσιες εκδηλώσεις μνήμης των ηρωικώς απόντων του καθώς και της Κυράς της Λαπήθου Ευφροσύνης Προεστού, η οποία με αυταπάρνηση και ηρωισμό διέσωσε 9 πολεμιστές του 286 ΜΤΠ και 3 του 256 ΤΠ κατά τον Αύγουστο του 1974.Ο Σύνδεσμος έχει διοργανώσει εκδηλώσεις απόδοσης τιμών

στις οικογένειες των 10 πεσόντων και των 30 αγνοουμένων. Έχει επίσης οργανώσει εκδηλώ

σεις προς τιμή των 54 τραυματισθέντων και των 13 αιχμαλωτισθέντων του 286 ΜΤΠ. Στις

19.11.2006 ο αείμνηστος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος τέλε

σε τα αποκαλυπτήρια μνημείου προς τιμή των 40 ηρωικώς απόντων του 286 ΜΤΠ, το οποίο

ανεγέρθη από το Σύνδεσμο και βρίσκεται στο Δημοτικό Πάρκο της Λεωφόρου Στασίνου στη

Λευκωσία.

Στις 11.11.2007 ο Σύνδεσμος τίμησε το Παγκύπριο Γυμνάσιο που πρωτοστάτησε στην εθνική

διαπαιδαγώγηση πολεμιστών του 286 ΜΤΠ που διακρίθηκαν στο πεδίο της μάχης κατά τη

διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του 1974.

Ο Σύνδεσμος εξασφάλισε την ονομασία 4 οδών προς τιμή των ηρωικώς πεσόντων του τάγμα

τος: Διοικητή Συνταγματάρχη Μπούτου Γεώργιου, Ανθυπολοχαγού Χατζημάρκου Παντελή και

των στρατιωτών Έλληνα Ανδρέα και Μάρκου Μάρκο. Καταβάλλει προσπάθειες για την εξα

σφάλιση οδών προς τιμή όλων των πεσόντων του Τάγματος.

Ο Σύνδεσμος στην προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων του με την μονάδα διοργανώνει κάθε

χρόνο Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τη συμμετοχή Τακτικών Μελών του Συνδέσμου, των

αξιωματικών του Τάγματος και των εν υπηρεσία οπλιτών. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, ο

Σύνδεσμος προσφέρει οικονομική στήριξη σε οικογένειες παθόντων του Συνδέσμου καθώς και

για τις ανάγκες του Τάγματος.

Από την ημέρα της ιδρύσεως του ο Σύνδεσμος έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για την

έκδοση του βιβλίου «286 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού – Πολεμικό Ημερολόγιο 1974», προ

σπάθεια η οποία ευοδώθηκε το 2010.